<

Kategoria: Zarządzanie wielką organizacją gospodarczą

ODPOWIEDNIE ZORGANIZOWANIE

W praktyce oznacza to odpowiednie zor­ganizowanie procesów: planowania, w tym określenie ludzi odpowiedzialnych za wykonywanie czynności pla­nistycznych, rpli poszczególnych szczebli i ogniw struk­tury organizacji, metod i trybu planowania oraz środ­ków technicznych niezbędnych do wykorzystania w tym procesie. Inaczej mówiąc, potrzebny jest odpowiedni system planowania wkomponowany w system zarzą­dzania całością organizacji gospodarczej.Każda wielka organizacja gospodarcza W gospo­darce socjalistycznej ma mniej lub bardziej rozwinięty proces i system planowania

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

OPRACOWYWANE PLANY

Rozszerzenie zakresu pla­nowania i nadanie mu rangi prawa doprowadziły do wykształcenia się w praktyce dość wyraźnie zarysowa­nych systemów planowania. W ramach tych systemów wyodrębniły .się również pewne podsystemy, przygoto­wujące określone rodzaje planów. Najsilniej rozwinęły się podsystemy planowania operatywnego. Występują one we wszystkich jednostkach organizacyjnych gospo­darki. Planowanie operatywne koncentruje się na przy­gotowywaniu planów o horyzoncie czasowym do jedne­go roku. Opracowywane są plany: zmianowe, dzienne, dekadowe, miesięczne,. kwartalne i roczne.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

WSZYSTKIE OBSZARY ORGANIZACJI

Obejmują one wszystkie obszary organizacji gospodarczych i słu­żą bieżącej regulacji procesu funkcjonowania.  W organizacjach gospodarczych przygotowuje się również plany (programy) średniookresowe o horyzon­cie pięciu lat, obejmujące podstawowe obszary organi­zacji gospodarczej. W programach tych zawarte są za­dania i środki ich realizacji, ustalone dla poszczegól­nych jednostek gospodarczych w społecznym. procesie planowania centralnego. W wyniku wprowadzania zmian w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodo­wą planowanie pięcioletnie uzyskuje coraz większą ran­gę i praktyczne znaczenie.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

OPRÓCZ PLANÓW OPERATYWNYCH

Wyraża się to, między inny­mi, w tendencji do pozostawienia planowania operatyw­nego organizacjom gospodarczym przy-równoczesnym doskonaleniu planowania pięcioletniego i traktowaniu planów pięcioletnich przez naczelne i centralne organy zarządzania jako podstawowego narzędzia sterowania gospodarką.Oprócz planów operatywnych i średniookreso­wych w wielkich organizacjach gospodarczych opraco­wuje się także plany długookresowe. Plany te, znane niegdyś pod nazwą rekonstrukcji-organizacyjno-tech­nicznej branż, planów perspektywicznych i programów rozwoju, w ostatnich latach coraz częściej nazywane są planami’rozwojowymi lub strategicznymi. Ten rodzaj planowania w porówaniu z planowaniem operatywnym i średniookresowym wykazuje w praktyce organizacji gospodarczych największe niedomagania.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂