<

Kategoria: Zarządzanie wielką organizacją gospodarczą

USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA

Usprawnianie zarządzania wielką organizacją gos­podarczą jest elementem ogółu działań w dziedzinie- doskonalenia planowania i zarządzania gospodarką na­rodową. Prace usprawniające w każdej organizacji gospodarczej powinny być zharmonizowane z doskonale­niem planowania i zarządzania prowadzonym przez centralne organa, zarządzania. Świadomość tej .zależ­ności jest niezbędna do poprawnego wyboru obszarów, kierunków oraz metod i technik usprawniania.Skuteczność działań usprawniających w istotnym stopniu zależy także od trafnego wyboru podstawowych obszarów usprawniania. Wynikają one z aktualnych problemów zarządzania.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

NAWIĄZANIE DO ROZWAŻAŃ

W nawiązaniu do przeprowa­dzonych rozważań można przyjąć, że należą do nich obecnie problem planowania długookresowego oraz pro­blem oceny sprawności funkcjonowania organizacji gos­podarczych. Ich rozwiązanie może mieć zasadnicze zna­czenie dla postępu w zarządzaniu zarówno w. skali po­szczególnych organizacji gospodarczych, jak i całej gos­podarki narodowej.Zagadnieniom planowania i oceny poświęcono na­stępne rozdziały pracy,

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

PLANOWANIE DŁUGOOKRESOWE

W wielkiej organizacji gospodarczej planowanie jest niezwykle złożonym procesem obejmującym całą struk­turę organizacyjną. Uczestnicży w nim wielu ludzi roz­lokowanych na wszystkich szczeblach struktury, wykonujących różnorodne czynności związane z gromadze­niem, przetwarzaniem’i przekazywaniem informacji po-‚ trzebnych do przygotowywania i podejmowania decyzji planistycznych.Plany, będące w isjocie rezultatem procesu pla­nowania, zawierają zestawy decyzji przyjętych do rea­lizacji we wszystkich podstawowych obszarach funkcjo­nowania organizacji gospodarczej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

JAKOŚĆ PLANÓW

Jakość planów wpły­wa bezpośrednio na przebieg funkcjonowania całej or­ganizacji. Powszechnie uznaje się, że dobry plan powi­nien być: celowy, wykonalny, zgodny wewnętrznie, łatwy do zrozumienia i wykorzystania, elastyczny,0   właściwej szczegółowości i horyzoncie czasowym, ra­cjonalny. Plan powinien być również zupełny, a więc zawierać wszystko, co jest konieczne do realizacji przy­jętych decyzji, oraz sprawny w sensie zapewnienia maksymalnej sprawności przewidywanego w nim ukła­du działań.Przygotowanie planu spełniającego te wymagania w warunkach wielkiej organizacji gospodarczej nie jest sprawą prostą.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂